Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: zodpovedna.osoba.gdpr@bpmk.sk

v súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou BPMK, s.r.o. Košice, vám poskytujeme informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov zo strany BPMK, s.r.o. Košice ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov. Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov, ktoré sú pre našu spoločnosť mimoriadne dôležité, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu, k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov, ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Informačná povinnosť pre dotknuté osoby BPMK s.r.o.pdf

Príloha č. 1 k Informačnej povinnosti BPMK.pdf

Informácie zverejnené v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“)

 Úlohy zodpovednej osoby v súlade s § 10 ods. 1 Zákona vykonáva: JUDr. Zuzana Mesterová, vedúca právneho oddelenia

Oznámenie môžu zamestnanci podať:

  1. osobne – ústne do záznamu
  2. písomne
  3. elektronickou poštou

Oznámenie možno podať osobne — ústne do záznamu zodpovednej osobe v budove sídla BPMK na Južnom nábreží 13, Košice. Zodpovedná osoba ústne oznámenie zaprotokoluje do záznamu.

 Písomné oznámenie sa podáva na adresu:

 Zodpovedná osoba BPMK

Južné nábrežie 13

042 19 Košice

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk zodpovednej osoby”.

Oznámenie elektronickou formou sa podáva prostredníctvom emailovej adresy zodpovednej osoby BPMK: protispolocenska.cinnost@bpmk.sk. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne. Oznámenie prijaté inou osobou ako zodpovednou osobou BPMK je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe BPMK.