Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: zodpovedna.osoba.gdpr@bpmk.sk

V súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou BPMK, s.r.o. Košice, vám poskytujeme informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov zo strany BPMK, s.r.o. Košice ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov. Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov, ktoré sú pre našu spoločnosť mimoriadne dôležité, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu, k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov, ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Informačná povinnosť pre dotknuté osoby BPMK s.r.o.pdf

Príloha č. 1 k Informačnej povinnosti BPMK.pdf