FAQ

Nový vlastník bytu sa k nám príde nahlásiť, pričom so sebou prinesie právoplatné rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva a vhodné je, keď prinesie aj opis stavu meračov médií v byte podpísaný aj predchádzajúcim vlastníkom.
priestorov je správca povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa spravovaného domu a zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Teda správca je povinný doručiť ročné vyúčtovanie do 31. 5. Pre doručovanie vyúčtovania nie je v zákone o vlastníctve bytov predpísaná forma, ale spravidla ho doručujeme doporučene poštou tým vlastníkom, ktorí v dome nebývajú a ostatným je vyúčtovanie doručené priamo v dome proti podpisu, ktorým vlastník potvrdí prevzatie vyúčtovania a výročnej správy.
Pre tento prípad nesplnenia si povinnosti správcu je v zákone o vlastníctve bytov v § 8a ods. 4 stanovená sankcia, že ak správca v termíne do 31. 5. nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o činnosti správcu týkajúcej sa domu za predchádzajúci rok a rovnako nepredloží vlastníkom vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia, nemá až do ich predloženia nárok na vyberanie poplatkov za výkon správy. Teda vlastníci bytov v takomto prípade nemusia správcovi za výkon správy platiť poplatok za výkon správy, a to až do predloženia stanovených dokladov.
Ak majú vlastníci bytov pocit, že im vo vyúčtovaní niečo nesedí, je najvhodnejším riešením konzultácia vyúčtovania priamo u správcu, čo vedie k objasneniu skutočností, ktoré sa zdajú byť vlastníkom bytov nejasné. Ak aj potom trvajú z ich pohľadu na nejakej nesprávnosti vo vyúčtovaní, môžu vyúčtovanie písomne reklamovať priamo u správcu do 30-tich dní od jeho doručenia. Ak by s vybavením reklamácie neboli spokojní, môžu sa následne obrátiť na príslušný súd alebo na SOI.
Áno, každý vlastník je povinný nahlásiť zmenu počtu osôb bývajúcich v byte. Zmena počtu osôb v byte má vplyv na výšku zálohových platieb. V prípade, že osobu nenahlásite, príde sa na to pri spracovávaní vyúčtovania a vo vyúčtovaní vám môže vzniknúť vysoký nedoplatok. Z tohto dôvodu je potrebné nahlásiť zmenu počtu osôb, dať si vystaviť upravený zálohový predpis a predísť tak nepríjemnému prekvapeniu pri vyúčtovaní.
Mesačný zálohový predpis platieb pozostáva z položiek:
 • fond opráv a údržby
 • správcovský poplatok - réžia
 • ústredné kúrenie
 • ohrev TÚV
 • teplá voda
 • studená voda
 • zrážková voda
 • upratovanie
 • havarijná služba
 • výťah
 • MART
 • energia spoločných priestorov
Výšku preddavkov do fondu opráv a údržby určujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Výška záloh za služby spojené s bývaním sa stanovuje na základe:
 • počtu bývajúcich v byte
 • meranej spotreby
 • podlahovej plochy bytu
 • rovnakým dielom na byt
Mesačný zálohový predpis platieb pozostáva z položiek:
 • nájomné
 • ústredné kúrenie
 • ohrev TÚV
 • teplá voda
 • studená voda
 • zrážková voda
 • upratovanie
 • výťah
 • MART
 • STA
 • energia spoločných priestorov
Výška záloh za služby spojené s bývaním sa stanovuje na základe:
 • počtu bývajúcich v byte
 • meranej spotreby
 • podlahovej plochy bytu
 • rovnakým dielom na byt
Z fondu údržby a opráv sa financujú náklady na prevádzku, údržbu, opravy a modernizáciu spoločných častí, zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.
Pri neuhradení SIPA v danom mesiaci majú vlastníci bytov viac možností úhrady mesačného predpisu:
 • zaplatiť SIPO upomienkou, ktorú dostanú do schránky nasledujúci mesiac
 • poštovou poukážkou
 • v pokladni našej spoločnosti
 • bankovým prevodom na účet domu

Máte ďalšie otázky? Kontaktuje nás!