Poskytovanie informácií

Informácie sprístupňujeme každému, kto o ne požiada, a to bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

  • Poštou na adresu: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
  • E-mailom: bpmk@bpmk.sk alebo do elektronickej schránky BPMK
  • Osobne do podateľne BPMK v čase úradných hodín:                     

Pondelok

 8.00 - 12.00 h

 12.30 - 15.00 h

Streda

 8.00 - 12.00 h

 12.30 - 16.00 h

Piatok

 8.00 - 12.00 h

 

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé:

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  3. ktorých informácií sa žiadosť týka,
  4. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Sprístupňujeme iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom samosprávy a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. Žiadosti o sprístupnenie informácií vybavujeme bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. 

 

Ak nemáme požadovanú informáciu k dispozícii a máme vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpime žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. V prípade, že žiadosti o sprístupnenie informácie nevyhovieme hoci len sčasti, predložíme Mestu Košice podnet na vydanie písomného rozhodnutia.

 

Sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií 

 

  Merná jednotka  

  Cena €  

  Vyhotovenie kópie formát A4  

1 ks

0,07

  Vyhotovenie obojstrannej kópie A4

1 ks

0,14

  Vyhotovenie kópie formát A3  

1 ks

0,12

  Vyhotovenie obojstrannej kópie A3

1 ks

0,24

  Obálka formát C6

1 ks

0,02

  Obálka formát C5  

1 ks

0,03

  Obálka formát C4  

1 ks

0,05

  Nosič CD-R podľa nákupnej ceny

  Nosič DVD-R podľa nákupnej ceny

  Poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s.

 

Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií:

  1. poštovou poukážkou,
  2. bezhotovostným prevodom na účet č. SK51 0200 0000 0030 7256 6955,
  3. v hotovosti do pokladne Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.

 

Bezplatne sa poskytujú informácie sprístupnené elektronickou poštou.