Komplexná výrobná činnosť a služby

Našu rozvetvenú výrobnú činnosť, teda realizáciu stavieb, stavebných prác a rekonštrukcií zabezpečujeme prostredníctvom vlastných zdrojov. Disponujeme zručnými remeselníkmi a potrebným technologickým vybavením. V rámci nášho širokého záberu vo výrobnej činnosti poskytujeme:

  • Realizujeme obnovy bytových domov, zatepľovanie a komplexné rekonštrukcie
    bytov
  • Vykonávame všetky remeselné práce, ako napr. murárske a maliarske práce, ukladanie podlahových krytín, dlažieb, obkladanie stien, sadrokartónové konštrukcie, ako aj zabezpečenie výmeny okien a dverí, opravy striech a mnohé ďalšie
  • Zabezpečujeme starostlivosť v rámci zvislého dopravného značenia na území Košíc
  • V rámci našej pôsobnosti vykonávame aj inžiniersku činnosť, ktorá pozostáva z komplexných služieb spojených s prípravou a uskutočňovaním stavieb vrátane zabezpečenia podkladov pre stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia
  • Pre našich klientov zaisťujeme revízie a odborné skúšky VTZ elektrických, plynových, zdvíhacích a nátlakových zariadení
  • Disponujeme autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorý je oprávnený vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostnú službu, ako aj technikom požiarnej ochrany či technikom odborne spôsobilým na úseku civilnej ochrany