Ročné vyúčtovanie nákladov 2023

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. používa k vypracovaniu vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním komplexný systém pre správu bytov DOMUS, podľa aktuálne platných legislatívnych povinností a postupov.

Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním bolo spracované v zmysle Vyhlášky 503/2022 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla (ďalej len „Vyhláška“).

Na základe skutočnosti, že aktuálne platná vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1.1.2023, sa prvýkrát uskutočnilo vyúčtovanie nákladov, podľa tejto vyhlášky pre rok 2023, čiže aktuálne vyúčtovanie, bola Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou spracovaná príručka – praktická aplikácia vyhlášky MH SR 503/2022 Z. z., ktorá je voľne dostupná na ich webovom sídle a rovnako aj na webovom sídle našej spoločnosti.  
Všetky postupy pri spracovaní vyúčtovania sa vykonávajú v zmysle uvedenej vyhlášky.

V priloženom dokumente je metodické usmernenie k danej vyhláške, ktoré vysvetľuje technické a procesné súvislosti pri spracovaní rozpočítavania nákladov za teplo:

https://www.siea.sk/wp-content/uploads/odborne_o_energii/503_V3_231207.pdf