Správa bytových domov

So správou bytového fondu máme takmer 70-ročné skúsenosti. V súčasnosti spravujeme 7 717 bytov, z toho v súkromnom vlastníctve 6 197, obecných 1 286, hybridných 208 a v našom vlastníctve 26. Našim klientom poskytujeme v rámci správy domu komplexné služby, ktoré zahŕňajú štandardné a mnohé nadštandardné prvky: 

 1. Inžiniersku činnosť pri zabezpečovaní dotácií a pôžičiek zo štátneho fondu rozvoja bývania a iných foriem financovania bytových domov pri ich obnove, zatepľovaní budov a odstraňovaní systémových porúch, možnosť vybavenia výhodného komerčného úveru na financovanie obnovy bytového domu a ďalšie spôsoby financovania rekonštrukcie a modernizácie vášho domu. Samozrejmosťou je aj bezplatné odborné poradenstvo.
 2. Zabezpečenie a predkladanie všetkých podkladov v intervaloch požadovaných bankou, ktorá poskytla úver.
 3. Montáž, odčítavanie, overovanie a výmena vodomerov, odpočet meračov ÚK podľa pomerových meračov tepla vlastnými pracovníkmi za dohodnutý poplatok.
 4. Zabezpečovanie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie v bytoch a domoch.
 5. Zabezpečovanie vedenia bytovo-právnej, technicko-prevádzkovej a finančno-ekonomickej agendy.
 6. Kompletný právny servis pri vymáhaní pohľadávok, vrátane návrhov na dobrovoľné dražby, vybavovanie sťažností a styk s príslušnými orgánmi štátnej správy, súdmi a ďalšími inštitúciami či právna ochrana a poradenstvo v predmete správy a iné služby (podľa požiadavky).
 7. Vyhotovovanie mesačnej a ročnej uzávierky (detailný popis toku financií z fondu prevádzky, údržby a opráv).
 8. Vypracovanie ročného vyúčtovania záloh za služby spojené s užívaním bytov vrátane vyúčtovania ÚK podľa pomerových meračov tepla, vyúčtovania fondu opráv a vypracovanie výročnej správy o činnosti správcu.
 9. Zabezpečovanie vykonávania odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení: výťahov, elektrických a plynových rozvodov a zariadení, ako aj požiarnych hydrantov a ostatných protipožiarnych prvkov podľa platných noriem s následným odstraňovaním zistených porúch.
 10. Spracovanie individuálneho plánu opráv a údržby domu podľa potrieb a požiadaviek vlastníkov domu, upratovanie spoločných priestorov, zabezpečovanie odstránenia porúch, odborných opráv pri dodávke plynu, elektriny, tepla, teplej úžitkovej a studenej vody do bytov a domov.
 11. Poistenie domu na základe výberu poisťovne vlastníkmi bytov.
 12. Opravy v bytoch na požiadanie vlastnými kapacitami, prípadne cestou vami vybratých dodávateľov (vodoinštalačné práce, opravy ÚK, opravy elektro inštalácie a plynových zariadení, maliarske a natieračské práce, murárske, zámočnícke, klampiarske práce).
 13. Havarijnú službu prostredníctvom vlastného dispečingu počas 24 hod. vrátane víkendov a sviatkov, prečistenie kanalizácie vlastnými mechanizmami.
 14. Finančné prostriedky poukazované za služby spojené s bývaním, ako aj preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vedieme na samostatných účtoch jednotlivých domov a ich použitie je určené a možné len na úhradu dodaných služieb pre váš dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov v dome; správca je oprávnený disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov.

Ročné vyúčtovanie, uzávierka, správnosť riadenia výkonu správy a finančných tokov sú overované auditom a podliehajú pravidelným kontrolám Mesta Košice.

BPMK, s.r.o. zabezpečuje v prípade záujmu vlastnými kapacitami komplexnú obnovu domov vrátane zateplenia obvodového plášťa bytového domu a odstránenia systémových porúch balkónov a lodžií.

Ak máte záujem o naše služby, vyplňte, prosím, forumlár a my Vás budeme kontaktovať.

Kontaktný formulár