Zmluvy (September 2020)


Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
11.09.2020 Zmluva o krátkodobom nájme priestorov športovej haly Krátkodobý nájom športovej haly Športový klub Podpor Pohyb Košice, občianske združenie, IČO: 53 249 861, Miškovecká 1023/2, 040 11 Košice zmluva
11.09.2020 Späťvzatie výpovede a Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 98/NZ/NP/2016 späťvzatie výpovede a ukončenie podnájmu časti nebytových priestorov TCX s.r.o., Tomašíkova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 585 203 zmluva
11.09.2020 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 3550148037 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla predĺženie účinnosti poistnej zmluvy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Braislava IČO: 00585441 („hlavný poskytovateľ“) a Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 („vedľajší poskytovateľ“) zmluva
11.09.2020 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 5010001456 predĺženie účinnosti poistnej zmluvy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Braislava IČO: 00585441 („hlavný poskytovateľ“) a Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 („vedľajší poskytovateľ“) zmluva
11.09.2020 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 0998026603 predĺženie účinnosti poistnej zmluvy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Braislava IČO: 00585441 zmluva
11.09.2020 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 0808026601 predĺženie účinnosti poistnej zmluvy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Braislava IČO: 00585441 („hlavný poskytovateľ“) a Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 („vedľajší poskytovateľ“) zmluva
09.09.2020 Príkazná zmluva č. 2020001814 Vypracovanie PD – rek. Budovy, Zdravotné stredisko KVP, Zdravotné stredisko sídl. Ťahanovce Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 zmluva
09.09.2020 Dodatok č. 8 k Zmluve č. 2009/000617 o spôsobe finančného zúčtovania vzájomných pohľadávok vyplývajúcich zo Zmluvy o výkone správy majetku mesta Košice číslo 1336/2008 zo dňa 1.12.2008 zúčtovanie vzájomných pohľadávok Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice, IČO: 00691135 zmluva
09.09.2020 Nájomná zmluva č. 2020001744 prenájom interiérového vybavenia kina Slovan Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice, IČO: 00691135 zmluva
09.09.2020 Zmluva o prenájme kontajnerov o preprave a likvidácii odpadu Prenájom veľkokapacitných kontajnerov a likvidáciu odpadu vrátane dopravy na miesto určenia KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, IČO: 36 205214 zmluva
03.09.2020 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania č. 055/Z/2020 „Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.“ ABYS Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35875593 zmluva
02.09.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. NZ/129/2019 zo dňa 16.09.2019 zmena doby nájmu bytu Mesto Košice, Mestská polícia mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice, IČO: 00691135 zmluva