Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Jej pôsobnosť a postavenie upravuje Zakladateľská listina. 

Dozorná rada má troch členov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady.

Aktuálni členovia dozornej rady:

Ing. Roman Matoušek – predseda DR

JUDr. Beáta Zemková - člen DR

MUDr. Ján Sekáč - člen DR

Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie, resp. menuje jediný spoločník. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.

Člen dozornej rady má právo na odmenu za výkon činnosti v dozornej rade, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie. Členovia dozornej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach získaných pri výkone funkcie člena dozornej rady. Dozorná rada má právo získané údaje o činnosti spoločnosti dať preveriť inej osobe, expertovi alebo znalcovi a má právo využívať odborné útvary spoločnosti k zabezpečeniu svojej kontrolnej činnosti.