OVS - nájom na NEBYTOVÉ PRIESTORY

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 


Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

Oznam o obchodnej verejnej súťaži platná od 27.8.2020 do 10.9.2020

Oznam OVS NP 27.8.2020.pdf

Súťažné podklady OVS NP 27.8.2020.pdf

Vzory dokumentov : 

Informačný list - zmluvní partneri (pre OVS) .pdf

Súťažný návrh (formulár).pdf

Zmluva o nájme NP - doba neurčitá - VZOR.pdf

Zmluva o podnájme NP - doba neurčitá - VZOR.pdf

Zmluva o nájme NP - doba určitá - VZOR.pdf

Zmluva o podnájme NP - doba určitá - VZOR.pdf

Neboli nájdené žiadne záznamy.