Zabezpečenie technicko-prevádzkovej činnosti

Pod prevádzkou bytových domov sa rozumie pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení, príslušenstva a priľahlého pozemku spôsobom, aby dosahovalo požadovanú kvalitu. Súčasťou sú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.

Údržba predstavuje činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou - ide o pravidelné a plánované činnosti.

Oprava zastrešuje činnosti, ktoré vzniknú následkom uskutočnenej kontroly a revízie alebo v dôsledku havárie za účelom odstránenia čiastočného fyzického opotrebovania, alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva

Pri rekonštrukcii ide o činnosti, ktoré znamenajú zmenu v  kvalite alebo technických parametroch. Rekonštrukcia je kvalitatívna zmena, ktorou sa spoločné zariadenia majú dostať do pôvodného stavu.

Modernizáciou rozumieme činnosti, ktoré súvisia s obnovou, zlepšením alebo rozšírením vybavenosti a použiteľnosti spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva

Jednoducho povedané, ide o rôzne druhy prác od zabezpečenia výmeny žiarovky v spoločných priestoroch bytového domu cez montáž, odčítanie, overovanie a výmeny vodomerov, odpočet meračov ústredného kúrenia podľa pomerových meračov tepla, zabezpečovanie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie, bežné opravy, rozsiahle opravy, údržbu, zvolávanie a vedenie schôdzí, riešenie každodenných problémov až po rozsiahle investičné akcie v rozsahu až niekoľkých stotisíc EUR.

Máme bohaté mnohoročné skúsenosti s veľkými investičnými akciami za účelom modernizácie bytového domu, len prostredníctvom priznaných úverov Štátneho fondu rozvoja bývania sme ako správca zrealizovali desiatky obnov a modernizácií bytových domov v sume prevyšujúcej niekoľko miliónov EUR.