Zabezpečenie bytovo-právnej agendy

Pod pojmom právna agenda rozumieme veľký rozsah činností, medzi ktoré patria úkony ako príprava a pripomienkovanie všetkých zmlúv, dodatkov, dohôd, ktoré súvisia so správou vášho bytového domu, príprava podaní na súd, či už návrh na vydanie platobného rozkazu, žaloby na plnenie, žaloby na vypratanie, žaloby na zdržanie. Súčasťou právnej agendy je aj podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, návrhov na vykonanie dobrovoľnej dražby, schválenie zmieru a podobne.

Naši odborní zamestnanci vždy dbajú na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pričom zakaždým uprednostňujú ich záujmy pred záujmami BPMK. Pri uzatváraní všetkých zmlúv, dodatkov, dohôd, pri pripomienkovaní všetkých právnych dokumentov vždy a zakaždým sledujú výlučne záujmy vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vďaka čomu nedochádza k uzatvoreniu dohôd, ktoré sú pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov nevýhodné, resp. právne nevyvážené.

Právnici, ktorí sú našimi zamestnancami vykonávajú celú právnu agendu spojenú so správou bytového domu v záujme vlastníkov. V tomto duchu vlastníkov bytov a nebytových priestorov zastupujú pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, správnymi orgánmi, pri vymáhaní prípadných nedoplatkov, pri vymáhaní škody, ktorá vlastníkom vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Zastupujeme vlastníkov bytov a nebytových priestoroch aj v prípadoch, ak niektorý z vlastníkov alebo tretia strana žaluje vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako celok, napr. žaloba o neplatnosť hlasovania a rozhodnutia vlastníkov.

Vypracúvame taktiež trestné oznámenia, oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku a spoločnému spolunažívaniu, či už z dôvodu rušenia nočného kľudu, konania proti dobrým mravom alebo konania, ktoré nad mieru primeranú pomerom narúšajú vlastnícke právo druhého