Vrcholový manažment

Vrcholový manažment spoločnosti tvorí riaditeľ a dvaja námestníci (ekonomický a technický). Manažment spoločnosti je rozdelený do troch úsekov - úsek riaditeľa, technicko-prevádzkový úsek a ekonomický úsek, ktoré zabezpečujú riadenie procesov a činností vyplývajúcich z predmetu činnosti.

Konateľ – riaditeľ spoločnosti
Životopis
Námestník riaditeľa pre prevádzku
Životopis
Námestník riaditeľa pre ekonomiku
Životopis


FUNKČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI 

Strategická úroveň  - Vrcholový manažment
Plánovanie, rozhodovanie a riadenie v horizonte 2 až 5 rokov.

Taktická úroveň  - Vedúci oddelení
Plánovanie, rozhodovanie a riadenie v horizonte 1 roka.

Operatívna úroveň - Vedúci referenti a majstri
Plánovanie, rozhodovanie a riadenie v horizonte týždňov až mesiacov.

Organizačná štruktúra