Vedenie účtu a rozpočtová činnosť

Vedenie účtu bytového domu predstavuje dôležitú časť finančno-ekonomickej procesov bytového domu. Táto odborná činnosť pozostáva zo sledovania úhrad za plnenia a úhrad preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zabezpečovanie úhrad za tovary a služby, ktoré sú pre bytový dom realizované a celková kontrola toku finančných prostriedkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Preto je viac ako vhodné, aby túto agendu zabezpečoval správca, ktorý má v tejto oblasti bohaté skúsenosti, kvalitné a odborne vyškolené personálne obsadenie a technické zabezpečenie.

Rozpočtová činnosť určuje výšku mesačných platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv pre potreby realizácie budúcich investičných akcií, či už bežnej údržby, zákonom stanovených revízií spoločných zariadení, deratizácií, úhrad za spotrebu elektrickej energie v spoločných častiach a zariadeniach bytového domu cez bežné a nevyhnutné opravy až po rozsiahle investičné akcie, ako je napr. zateplenie, výmena výťahov, spoločných rozvodov, vymaľovanie a podobne. 

Ďalšou časťou agendy sú naše možnosti pri veľkých investičných akciách zabezpečiť spolufinancovanie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a/alebo prostredníctvom komerčného úveru, pričom vďaka svojim skúsenostiam a znalostiam dokážeme stanoviť správnu výšku úhrad do fondu prevádzky, údržby a opráv tak, aby vlastníci boli schopní tieto úvery splácať a zároveň, aby nebola táto platba nastavená neopodstatnene vysoko.