Stavbyvedúci

Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13 – objekty podľa potreby a zadania

 

Mzdové podmienky: 971,00 – 1 400,00 EUR/mes.

Termín nástupu: dohodou

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku
 • zodpovedá za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe
 • vykonáva stavebné práce v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade s podmienkami stavebných povolení resp. podľa prípadných zmien a dodatkov
 • zodpovedá za riadenie a koordinovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite
 • kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality
 • analyzuje výrobné procesy, postupy a harmonogramy s cieľom optimalizovať výkonnosť , efektívnosť a kvalitu, reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác
 • plná zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie
 • zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevenciu a požiarnu ochranu
 • včasná príprava podkladov, súpisov prác a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce
 • zodpovedá za riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov, koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov
 • vedie evidenciu dochádzky do zamestnania, evidenciu neprítomnosti pracovníkov na stavbe, kontroluje pridelených pracovníkov pri využívaní fondu pracovného času
 • zabezpečuje potrebné stroje, mechanizácie, zariadenia pre pridelených pracovníkov
 • spolupracuje na vyhlasovaní tendrov na dodávku materiálov, tovarov a služieb
 • spolupracuje pri tvorbe cenových ponúk a rozpočtov
 • vedenie osobných kariet podriadených pracovníkov
 • vykonávanie aj iných úloh podľa pokynov zamestnávateľa
 • dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevenciu a požiarnu ochranu
 • dodržiavanie zásad metrológie
 • dbať o zverené pracovné náradia, nástroje pridelené na stavbe
 • dbať o správne uskladňovanie materiálov na stavbe
 • za zverenú agendu
 • za správne výstupy údajov vykonávaných prác uvedených v popise činnosti
 • kompletnosť, pravdivosť a včasnosť spracovávaných a predkladaných dokladov

Zamestnanecké výhody, benefity

 • príspevok na stravu zamestnanca
 • príspevok do DDP
 • príspevok na športové aktivity
 • príspevok na kultúrne akcie
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • príspevok pri životných jubileách
 • mobilný telefón aj na súkromné účely
 • zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa

Požiadavky na zamestnanca:

stredoškolské vzdelanie s maturitou technického zamerania

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

vysokoškolské Vzdelanie II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

stavebníctvo

Dĺžka praxe:

5 rokov

Vodičský preukaz:

„B“

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- odborná spôsobilosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby

- perfektné ovládanie technologických postupov
- prax a skúsenosti pri riadení stavebných prác
- prirodzená autorita

- znalosť čítania projektovej dokumentácie

- znalosti z oblasti BOZP, PO, ŽP, technické a technologické znalosti z oblasti realizácie stavieb

- znalosť STN

- znalosť všeobecne platných právnych predpisov, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Stavebný zákon, Zákonník práce, Zákon o cenách

Informácie:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis s motivačným listom. Spoločnosť bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, pozvánkou na osobný pohovor. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Kontakt: 055/7871 301, 0915 699 685

- e-mailom: bpmk@bpmk.sk, michaela.adzimova@bpmk.sk

 - poštou na adresu:      Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

                                               Južné nábrežie 13

                                               042 19  Košice