Dočasné dopravné značenie počas výrubu stromov – Slanecká cesta

V rámci pripravovanej rekonštrukcie a modernizácie cesty II/552 Slanecká cesta v Košiciach sme realizovali dočasné dopravné značenie počas celej doby výrubu asi 500 stromov pozdĺž cesty. Naši pracovníci z Referátu pozemných komunikácií pracovali zodpovedne a maximálne prezieravo k riešeniu problémov počas troch náročných víkendov, kedy si výrub stromov vyžiadal úplnú uzávierku komunikácie Slanecká, v úseku Textilná – Meteorová, pre všetku dopravu vrátane peších chodcov.

Bytový podnik mesta Košice zabezpečuje osadzovanie a údržbu dopravného značenia, ako aj inštaláciu dopravných značiek na pozemných komunikáciách, miestnych komunikáciách, cestách II. a III. triedy či mostných objektoch vo vlastníctve mesta Košice. Poskytuje aj prenájom prenosných dopravných značení a zariadení.

Okrem realizácie nového dopravného značenia, na základe súhlasu príslušných orgánov, ponúka aj opravu a údržbu zvislého dopravného značenia. V ponuke má rôzne druhy značiek, ako napríklad výstražné, regulačné a informačné značky, smerové a pruhové značky, dodatkové tabuľky či dopravné zariadenia, ktoré spĺňajú všetky technické normy, predpisy a technicko-kvalitatívne podmienky.